Развој програма обука

Стручна подршка НАЈУ у развоју посебних програма обука

Како би ефекти пружања стручне подршке органима јавне управе у развоју програма били били у потпуности остварени, Национална академија за јавну управу је припремила следеће инструктивне материјале:

Водич за припрему програма стручног усавршавања запослених у јавној управи

Фокус овог документа је приказ елемената структуре програма стручног усавршавања. Поред објашњења елемената, представљени су и примери за сваког од њих. У водичу се још дефинишу важни појмови у стручном усавршавању, наводе принципи припреме програма стручног усавршавања и  одговорности заинтересованих страна. Уз документа која дефинишу правни оквир стручног усаврашавања, Водич нуди практични осврт на процес припреме и развоја програма стручног усавршавања.

Исходи учења у стручном усаврашавању запослених у јавној управи

У питању је својеврсни кратки приручник намењен онима чији је задатак дефинисање исхода стручног усавршавања. Уз помоћ стандарда који су описани у Блумовој таксономији и њеним каснијим ревидираним варијантама, овај документ нуди јасне смернице када је у питању формулација исхода стручног усавршавања.

Облици, методе и технике спровођења програма стручног усавршавања

Као практични водич и алат за креаторе и реализаторе програма стручног усавршавања, овај документ обилује јасним објашњењима и примерима облика, метода и техника које се могу користити у спровођењу стручног усавршавања. Поред њих, описана је процедура избора адекватних облика, метода и техника у зависности од контекста образовних активности и других важних елемената процеса стручног усавршавања.

Методологија за анализу и планирање трошкова програма обуке

Методологија за анализу и планирање трошкова програма обуке је свеобухватни документ са примарном сврхом подршке службеницима приликом планирања, организације, спровођења и контроле програма стручног усавршавања, односно, процене трошкова њихове реализације и ефеката на укупни буџет.

Сва четири документа су намењена свим органима јавне управе, односно њиховим јединицама за кадрове и запосленима који обављају послове управљања кадровима. Сваки се може преузети кликом на назив документа изнад или путем линкова који се налазе испод текста.

Уколико у органима постоји потреба за  подршком, саветом, консултацијима или обуком у вези са припремом и развојем програма стручног усавршавања, они се могу обратити Академији путем мејла razvoj.programa@napa.gov.rs. На овај начин се може заказати и индивидуална онлајн менторска сесија путем апликације WеbЕx.

 

Улога НАЈУ у припреми посебних програма обука

Делокруг рада Националне академије за јавну управу обухвата бројне активности у вези са припремом, креирањем, реализацијом и евалуацијом програма стручног усавршавања. Сходно Закону о Националној академији за јавну управу, НАЈУ пружа стручну помоћ и врши координацију послова у вези са припремом и спровођењем посебних програма стручног усавршавања са носиоцима обавезе припреме и спровођења тих програма.

Када су у питању посебни програми обуке намењени државним службеницима, Закон о државним службеницима предвиђа неколико могућности за њихову  припрему и спровођење. Државни орган у непосредној сарадњи са Националном академијом, може да одлучи следеће: 1) да самостално припрема и спроводи посебан програм обуке; 2) да посебан програм припреми Национална академија , а орган га самостално спроводи; 3) да орган припреми посебан програм, а да спровођење повери Националној академији; 4) да припрему и спровођење посебног програма повери Националној академији.

Исте могућности су предвиђене Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе када је у питању припрема и спровођење секторских посебних програма обуке и посебних програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе. Наиме, орган државне управе, односно јединица локалне самоуправе, у непосредној сарадњи са Националном академијом, може одлучити следеће: 1) да самостално припреми и спроводи посебне програме обука; 2) да Национална академија врши припрему посебних програма обука, а орган државне управе, односно јединица локалне самоуправе врши спровођење; 3) да самостално припреми посебне програме обука, а да спровођење повери Националној академији; 4) да припрему и спровођење посебних програма обука повери Националној академији.

 

Врсте програма обука

Програми стручног усавршавања које Национална академија за јавну управу припрема и спроводи, у складу са Законом о државним службеницима, су: 1) Општи програм обуке (Уводни програм обуке и Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима) и 2) Програм обуке руководилаца.

Програми обука које НАЈУ припрема и спроводи у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајимана и јединицама локалне самоуправе су: 1) Општи програм обуке (Уводни програм обуке, Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе који чини Општи програм континуираног стручног усавршавања и Секторски програм континуираног стручног усавршавања) и 2) Програм обуке руководилаца. Секторски програм континуираног стручног усавршавања се припрема у сарадњи са Саветом за стручно усавршавање запослених у једницама локалне самоуправе.

У складу са захтевима правних и физичких лица, НАЈУ може да припрема и спроводи комерцијалне програме, ако се тиме не угрожава обављање послова из делокруга НАЈУ.

Програми обука које органи управе припремају и спроводе су: посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа, посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности јединица локалне самоуправе (секторски посебни програм обуке и посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе).

 

Доношење програма обука

Закон о државним службеницима предвиђа да Општи програм обуке и Програм обуке руководилаца, за сваку годину доноси Влада, на предлог Националне академије, по претходно прибављеном мишљењу Високог службеничког савета.

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе налаже да Општи програм обуке и Програм обуке руководилаца, за сваку годину доноси Влада, на предлог Националне академије, по прибављеном мишљењу Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Посебне програме обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа доноси руководилац, односно други надлежни орган, за сваку годину, према посебним потребама државног органа, а посебни програм који се односи на преговарачки тим и преговарачке групе и друге релевантне групе у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, односно потребе које произлазе из тог процеса руководилац органa надлежног у пословима координације у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији – по претходно прибављеној сагласности органа у чијем делокругу су области обухваћене одговарајућим преговарачким поглављем.

Када су у питању посебни програми обука за запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа, Секторски посебни програм обуке доноси, за сваку годину, орган државне управе у чијем су делокругу поверени послови по прибављеном мишљењу Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. Посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе, за сваку годину, доноси надлежни орган у јединици локалне самоуправе, такође по прибављеном мишљењу Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

 

Учесници у процесу припреме програма обука

Успешан процес припреме програма стручног усавршавања подразумева укључивање свих заинтересованих страна: доносиоца одлука, непосредних руководиоца, руководиоца других организационих јединица, полазника програма, корисника услуга и других. Такође, пожељно је и формирање радне групе за припрему програма обука. Њу могу чинити запослени у органу управе на пословима управљања људским ресурсима и други појединци који: имају одговарајућу квалификацију и радно искуство у обављању одређеног посла или фамилије послова; познају стандарде одређеног сектора/ресора односно одређеног посла; поседују андрагошко знање и искуство. На основу прикупљених података из анализе потреба за стручним усавршавањем, радна група може развити садржај програма обуке и све елементе које доводе до његове реализације.