Информатор о раду

Информатор о раду Националне академије за јавну управу са последњим изменама или допунама, сачињеним у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.1.2022.) које је ступило на снагу 5.2.2022. године, налази се на линку ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИНФОРМАТОРА О РАДУ.