Посебна стручна тела

ПРОГРАМСКИ САВЕТ

Програмски савет је основно стручно тело Националне академије за јавну управу.

Начин рада Програмског савета одређује се Директивом о начину рада Програмског савета и сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу (119-01-20/2018-01 од 07.08.2018. године).

Делокруг рада

Програмски савет:

 • разматра и утврђује предлог општег програма обуке и програма обуке руководилаца и других програма обуке које самостално припрема и спроводи Национална академија;
 • утврђује методологију потреба за стручним усавршавањем;
 • расправља о битним стручним питањима рада Националне академије и даје мишљење и иницијативе у вези са развојем области стручног усавршавања;
 • утврђује препоруке у вези са развојем нових тематских целина у оквиру програма;
 • утврђује правце за унапређење садржаја у оквиру програма;
 • утврђује препоруке у вези са јачањем мреже стручњака за развој и методологије спровођења програма;
 • утврђује опште и посебне стандарде за вредновање квалитета спроведених програма и вредновање резултата успешности полазника у стручном усавршавању;
 • учествује у утврђивању задатака који се односе на припрему и ажурирање приручника по областима у којима се стручно усавршавање спроводи;
 • утврђује потребу и предлаже образовање сталних програмских комисија и размењује искуства са другим учесницима у обезбеђивању, праћењу и унапређивању квалитета образовања одраслих.

Састав Програмског савета

Програмски савет чине председник и 14 чланова, које именује и разрешава директор Националне академије. У раду Програмског савета по потреби учествују и лица из сталних програмских комисија и запослени у Националној академији, као и друга стручна лица по позиву председника Програмског савета, без права гласа.

Председник и шест чланова Програмског савета се именују из реда државних службеника који имају најмање девет година радног искуства у области релевантној за рад јавне управе, један члан се именује из реда запослених у органима аутономне покрајине, један члан се именује из реда чланова Савета за стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе, а шест чланова се именује из реда стручњака из области релевантне за рад јавне управе и представника удружења и других пословно-стручних и непрофитних организација чији су циљеви или послови у области која је релевантна за рад јавне управе.

Актуелни председник и чланови Програмског савета

 • Бојана Тошић, Републички секретаријат за јавне политике, председник Програмског савета;
 • Бранко Радун, Форум за одговорну политику, члан;
 • др Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе, члан;
 • Марија Орос Јанковић, Министарство за европске интеграције, члан;
 • Валентина Војиновић, Служба за управљање људским ресурсима АП Војводина, члан;
 • Маја Мачужић Пузић, Министарство државне управе и локалне самоуправе, члан;
 • Проф. др Милан Јовановић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, члан;
 • Сузана Грубјешић, Центар за спољну политику, члан;
 • Саша Стевановић, Министарство финансија, члан;
 • Проф. др Дејан Костић, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, члан;
 • Дарко Радојичић, Републички секретаријат за законодавство, члан;
 • Пук. Славољуб Ристић, Председништво Републике Србије, члан;
 • Проф. др Јован Миљковић, Филозофски факултет  Универзитета у Београду, члан;
 • Милош Благојевић, Министарство просвете, члан;
 • Проф. др Јован Филиповић, Факултет организационих наука  Универзитета у Београду, члан;

Седнице Програмског савета

Седнице савета се одржавају: 1) према Годишњем плану рада који утврђује Програмски савет у децембру за наредну годину; 2) на захтев директора Академије или 3) најмање 1/3 чланова Програмског савета.

Координацију послова за потребе Програмског савета обавља координатор или именована особа из реда запослених у Академији, која осим стручних и административних послова, води евиденцију присуства чланова и учешћа у раду Програмског савета.

Одлуке и акти Програмског савета                 

Програмски савет одлуком утврђује предлог програма обуке, методологију, препоруку, стандарде, даје мишљење, покреће иницијативу, предлаже образовање сталне програмске комисије, односно доноси друге одлуке поводом питања из свог делокруга.

Програмски савет доноси закључак поводом питања која се односе на организацију и начин рада Програмског савета, која нису предмет Директиве, као и поводом техничких и других питања.

Програмски савет доноси годишњи извештај о свом раду у јануару месецу за претходну годину, као и извештаје поводом појединачних тематских целина, по захтеву директора Академије.

Контакт:

programski.savet@napa.gov.rs

 

ДОКУМЕНТА

 

 

 

СТАЛНЕ ПРОГРАМСКЕ КОМИСИЈЕ

Сталне програмске комисије се образују према основним тематским областима стручног усавршавања у јавној управи, ради усмеравања тематских области и предлагања њиховог унапређења у складу са утврђеним потребама за стручним усавршавањем.

Сталне програмске комисије образује директор Националне академије. Исто лице може бити члан у највише три комисије. У састав сталних програмских комисија именују се стручњаци из релевантне тематске области и запослени у Националној академији, са значајним и признатим искуством претежно из реда јавне управе.

Комисија одлуком утврђује смернице развоја тематских области и предлоге њиховог унапређења у складу са утврђеним потребама за стручним усавршавањем. Она може да утврди предлог за ангажовање стручних сарадника, образовање подгрупе за поједина тематска питања или други начин спровођења њихових одлука.

Координацију стручних и административних послова за потребе комисије обавља руководилац комисије. Комисија одржава седнице и спроводи активности на основу Годишњег плана рада, који утврђује на предлог руководиоца, односно по захтеву директора Академије.

Комисија се посебно сазива на захтев директора Академије. Седница може бити одржана и електронским путем.