Поступак акредитације програма

Посебни програми обуке припремају се и спроводе ради стручног усавршавања државних службеника, односно запослених у јединици локалне самоуправе, а у складу са специфичним потребама из њиховог делокруга и надлежности, односно потребама у вези са појединим радним местима, врстама послова или посебним групама корисника, као и стручног усавршавања чланова преговарачког тима и преговарачких група и других релевантних група у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, односно потреба које произлазе из тог процеса.

Посебни програми обуке које самостално спроводе органи јавне управе уписују се у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи пре почетка извођења, чиме стичу својство акредитованог програма стручног усавршавања. Државни органи, јединице локалне самоуправе и остали органи управе достављају посебан програм обуке Националној академији званичном поштом и електронским путем на адресу akreditacija.programa@napa.gov.rs. Додатно, јединице локалне самоуправе, уз достављени Посебни програм стручног усавршавања, достављају и прибављено мишљење Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на основу кога је донет предметни програм. Национална академија пристигли програм уписује у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи додељивањем идентификационог броја програма и органу званичном поштом доставља Одлуку о упису у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи.

Податке о програму ради уписа у ЦЕ, као и материјал, на сопствену иницијативу или по захтеву Националне академије за јавну управу електронски достављају државни органи и самосталне и независне организације и тела чији састав бира Народна скупштина (надзорна и регулаторна тела), органи, организације и службе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и предузећа, установе, организације и појединци којима су поверена јавна овлашћења, за програме које програмирају, односно спроводе. Поред тела јавне управе, податке о програмима ради уписа у ЦЕ, као и материјал, достављају и други јавно признати организатори активности образовања одраслих, односно други спроводиоци програма који су у акредитовани код Националне академије или се сматрају акредитованим у складу са законом.

За све програме стручног усавршавања који су акредитовани код Националне академије, издаје се уверење (сертификат, потврда) учеснику програма, у електронском облику.