Тим

Сектори

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Националној академији за јавну управу образују се следеће основне унутрашње јединице:

  • Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом;
  • Сектор за спровођење програма обуке;
  • Сектор за међународну сарадњу и пројекте;
  • Сектор за финансијске, опште и информатичке послове.

Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом

У Сектору за припрему програма обуке и управљање квалитетом обављају се послови који се односе на: припрему Предлога Општег програма обуке, Предлога Програма обуке руководилаца и Предлога Програма стручног оспособљавања у органима државне управе; пружање стручне помоћи у припреми посебних програма обука као и других програма стручног усавршавања који се повере Академији; пружање административно-техничке подршке у раду Програмског савета и координацијом рада програмских комисија; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; развој методологије и стандардних инструмената за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у јавној управи; спровођење процене потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи; утврђивање стандарда за управљање квалитетом обука службеника у јавној управи; аналитичко-истраживачке активности; анализу извештаја о реализованим обукама и оствареним ефектима обука; координицију спровођења електронског учења и развој електронског учења и интерактивног наставног материјала и друге послове из области утврђивања потреба, припреме програма, развоја система стручног усавршавања и дигитализације стручног усавршавања.

Сектор за спровођење програма обуке

У Сектору за спровођење програма обуке обављају се послови који се односе на: припрему плана реализације програма обука и потребних ресурса; организацију и координацију процесa реализације обука у седишту Академије и ван седишта; спровођење процеса акредитације предавача, реализатора и спроводилаца програма; координацију сарадње са лицима у органима јавне управе задуженим за планирање и спровођење стручног усавршавања; старање о организационим и техничким условима за реализацију програма обука; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; припрему периодичних извештаја и унос података у базу података; верификацију обука; администрирање онлајн курсева; организовање и чување материјала, медијатеке, литературе и других докумената који настану у току реализације обука; давање предлога за унапређење процеса спровођења обука; учешће у припреми и спровођењу програма обуке предавача и реализатора обука; организацију коучинг разговора и менторских програма; утврђивање ефеката реализованих програма обука; израду периодичних извештаја о евалуацији програма стручног усавршавања и друге послове из области спровођења програма стручног усавршавања.

Сектор за међународну сарадњу и пројекте

У Сектору за међународну сарадњу и пројекте обављају се послови који се односе на: успостављање и одржавање сарадње са међународним партнерима и институцијама за образовање и усавршавање службеника у јавној управи; преговарање о платформи и припрему полазних основа за закључивање споразума о сарадњи са партнерима; сарадњу са научно-истраживачким организацијама, донаторима и организацијама цивилног друштва; припрему предлога пројеката и спровођење пројеката; праћење и извештавање о спровођењу пројеката и друге послове из области међународне сарадње и управљања пројектима.

Сектор за финансијске, опште и информатичке послове

У Сектору за финансијске, опште и информатичке послове обављају се послови који се односе на: припрему прописа из делокруга Академије; припрему мишљења о предлозима и нацртима аката која припремају други органи који су у вези са делокругом Академије; радне односе и припрему аката о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и намештеника у Академији; приступ информацијама од јавног значаја; безбедност и здравље на раду; финансијско-материјалне и рачуноводствене послове; припрему финансијског плана Академије; старање о успостављању и функционисању система финансијског управљања и контроле; израду Плана јавних набавки и његовог спровођења за потребе Академије; издавачку делатност; вођење централне евиденције програма стручног усавршавања; развој и унапређење информационог система за подршку стручном усавршавању запослених у јавној управи; старање о коришћењу рачунара и одржавања мреже и информационих система и евиденција које користи и води Академија; израду и ажурирање интернет презентације Академије и другe послове из области правних, финансијских, општих и информатичких послова.