Стална листа предавача и других реализатора обука

На основу члана 97љ став 5. тачка 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 95/18) и члана 122л став 5. тачка 2) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. Закон и 95/18) Национална академија за јавну управу објављује на својој званичној интернет страници и следеће податке о предавачима, менторима, коучима и другим реализаторима програма стручног усавршавања: име и презиме; број и датум решења о акредитацији; област акредитације.

Уколико су спроводиоци заинтересовани за контакт податке за ангажовање реализатора могу се обратити Националној академији за јавну управу на адресу електронске поште akreditacija@napa.gov.rs

 


IBR Име Презиме Област Одлука/Решење* Контакт Tип реализатора
{{data.0}} {{data.1}} {{data.2}} {{data.3}} {{data.6}} {{data.5}} {{data.7}}

Не постоје подаци

{{ searched.length }} од укупно {{ entire_user}} података