„Обука за државну службу за 21. век у Републици Србији“ (2), 2020-2023.

ПРОФИЛ

Донатори: Шведска aгенција за међународни развој и сарадњу (SIDA), Национална академија за јавну управу (НАЈУ), УНДП

Финансијска средства: USD 2.022.390 (SIDA); USD 400.000 НАЈУ, USD 10.000

Главни партнер:  Национална академија за јавну управу

Трајање: 2020-2023. г.

ЦИЉ

Стварање ефикасне и професионалне јавне управе кроз јачање вештина и знања руководећег кадра и државних службеника у јавним институцијама на националном и локалном нивоу кроз њихову сталну обуку.

КОНТЕКСТ

Национална академија за јавну управу (НАЈУ) је основана 2018. године да би организовала добро осмишљен приступ за стручно усавршавање државних службеника у јавном сектору и успоставила везу између надоградње вештина и знања државних службеника и стратегија и циљева Реформе јавне управе (РЈУ). Претходна остварења НАЈУ на пољу Управљања јавним службама и људским ресурсима је препозната не само у Извештајима ЕУ о напретку за 2019. године, већ и у СИГМА Извештају о праћењу за 2019. годину. Овај  Пројекат ће да пружи додатну подршку НАЈУ кроз:

  1. Јачање институционалних капацитета успостављањем система, процеса и алата,
  2. Развој иновативних алата за учење и кроз успостављање Центра за јавни сектор и усавршавање људских ресурса.

ФОКУС

  • Пружање подршке за даљи развој НАЈУ кроз организовање стручних обука за запослене у НАЈУ и опремање институције хардвером и софтвером;
  • Конципирање нових, иновативних и конкурентних програма обуке за државне службенике и редизајн постојећих обука у складу са потребама јавног сектора и најновијим светским трендовима у развоју јавне управе, ради усклађивања са 4. индустријском револуцијом;
  • Увођење модерних платформи за е-учење за обуке државних службеника, користећи ефективне електронске мултимедијалне образовне технологије;
  • Пружање подршке НАЈУ у активностима међународне сарадње, образовним истраживањима, као и теренским активностима у циљу остваривања веће видљивости мисије и активности Националне академије за јавну управу.