Правилник о централној евиденцији

Правилником се прописује облик, начин уписа података и вођења централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи, начин уписа података у евиденцију програма стручног усавршавања у државним органима и јединицама локалне самоуправе условима издавања и облику уверења о програму и начину вођења евиденције о издатим уверењима.