Развој компетенција

Програми обука које припрема Национална академија: Општи програм обуке државних службеника за 2020. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2020. годину су развијeни у складу са концептом развоја компетенција што значи да дефинисани исходи обука подржавају задовољавање утврђених потреба запослених за недостајућим компетенцијама важним за обављање послова радног места и на тај начин олакшавају и обезбеђују примену наученог. Осим обавезних елемената програма обука дефинисаних у нормативним актима, сваки појединачни програм обуке у оквиру Општег програма обуке и Програма обуке руководилаца садржи и елемент Компетенција чијем развоју програм обуке доприноси и тиме представља  смерницу руководиоцима и службеницима у одабиру обука.

Компетенције представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту. Развој компетенција подразумева низ активности, укључујући и обуке, које доводе до унапређења знања и вештина запослених али и до примене наученог у радном окружењу.

У кругу су приказане: понашајне (ПК), опште функционалне компетенције (ОФК), посебне функционалне (ПФК) и тренерске компетенције (ТК). Кликом на сваку од компетенција отвара се нови ниво који приказује врсте компетенција односно област рада и шифре програма обука које доприносе њиховом развоју. Испод круга дат је опис шифара а детаљан опис програм обуке може се преузети на линку Обуке>Програми.

Компетенције

Врсте компетенција Ознака компетенције Назив компетенције
Понашајне компетенције УИ Управљање информацијама
Понашајне компетенције УЗОР Управљање задацима и остваривање резултата
Понашајне компетенције ОП Оријентација ка учењу и променама
Понашајне компетенције ПО Изградња и одржавање професионалних односа
Понашајне компетенције СПИ Савесност, посвећеност и интегритет
Понашајне компетенције УЉР Управљање људским ресурима
Понашајне компетенције СУ Стратешко управљање
Опште функционалне компетенције РАДДО Организација и рад државних органа Републике Србије
Опште функционалне компетенције ДП Дигитална писменост
Опште функционалне компетенције ПК Пословна комуникација
Посебне функционалне компетенције Област рада: ИП Област рада инспекцијски послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: НП Област рада нормативни послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: САП Област рада студијско-аналитички послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: ФИН Област рада финансијско-материјални послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: РЕВ Област рада послови ревизије
Посебне функционалне компетенције Област рада: ИТ Област рада информатички послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: УЉР Област рада послови управљања људским ресурсима
Посебне функционалне компетенције Област рада: МС и ЕУ Област рада послови међународне сарадње и европских интеграција
Посебне функционалне компетенције Област рада: УПП Област рада управно-правни послови
Посебне функционалне компетенције Област рада: ИПА Област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи
Посебне функционалне компетенције Област рада: ЈН Област рада послови јавних набавки
Посебне функционалне компетенције Област рада: РУК Област рада послови руковођења
Посебне функционалне компетенције Област рада: ПР Област рада послови односа с јавношћу
Посебне функционалне компетенције Област рада: АП Област рада административни послови
Посебне функционалне компетенције За одређено радно место Посебна функционална компетенција за одређено радно место
Тренерске компетенције Тренерске компетенције

Тренерске компетенције

 

 

Обуке

Ознака обуке Назив обуке
2020-01-0101 ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
2020-01-0102 ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
2020-01-0103 ОСНОВИ СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
2020-01-0104 УПРАВНИ ПОСТУПАК, СА ЕЛЕМЕНТИМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 
2020-01-0201 УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ
2020-01-0202 ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
2020-01-0203 ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
2020-01-0204 РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО
2020-01-0205 УПРАВНИ ПОСТУПАК, СА ЕЛЕМЕНТИМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И УПРАВНИ СПОР
2020-02-0101 ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ОНЛАЈН ОБУКА
2020-02-0102 ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
2020-02-0103 ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА
2020-02-0104 ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ
2020-02-0105 СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
2020-02-0106 AКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА
2020-02-0107 КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНИСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
2020-02-0108 ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ЦИКЛУС ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ 
2020-02-0201 КОНЦЕПТ ДОБРЕ УПРАВЕ
2020-02-0202 УВОД У УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
2020-02-0203 КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
2020-02-0204 ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
2020-02-0205 ОПТИМИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
2020-02-0206 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
2020-02-0207 КА ЕФИКАСНИЈОЈ ПРОЦЕДУРИ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА РАД СТРАНАЦА
2020-02-0301 ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС – ОСНОВНА ОБУКА
2020-02-0302 УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОПИСА
2020-02-0303 МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
2020-02-0304 ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
2020-02-0305 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА – ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
2020-02-0306 УСКЛАЂИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
2020-02-0307 ПРОЦЕНА РИЗИКА КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСИМА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ
2020-02-0308 УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ
2020-02-0309 ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК – ОНЛАЈН ОБУКА
2020-02-0310 ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
2020-02-0401 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – ОНЛАЈН ОБУКА
2020-02-0402 КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
2020-02-0403 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА
2020-02-0404 Е-ИНСПЕКТОР
2020-02-0501 ФИНАНСИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ СТРУЧЊАКЕ
2020-02-0502 ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА
2020-02-0503 ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА (у складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину)
2020-02-0504 ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
2020-02-0505 ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА
2020-02-0506 КАПИТАЛНО БУЏЕТИРАЊЕ
2020-02-0507 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
2020-02-0508 БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
2020-02-0509 ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ
2020-02-0510 ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
2020-02-0511 ОСНОВНА ОБУКА ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ
2020-02-0512 ОСНОВНА ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
2020-02-0513 ОБУКА ЗА ПРАКТИЧАН РАД НА РЕВИЗИЈИ
2020-02-0514 РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
2020-02-0601 ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
2020-02-0602 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
2020-02-0603 ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗРАДА ПРОГРАМСКИХ ДОКУМЕНАТА
2020-02-0604 ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И УПРАВЉАЊА УГОВОРИМА (ПРАГ)
2020-02-0605 СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИПА
2020-02-0606 ИПАРД
2020-02-0607 СПРОВОЂЕЊЕ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ИПАРД СРЕДСТАВА
2020-02-0608 ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ У ИПАРД КОНТЕКСТУ
2020-02-0609 ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
2020-02-0610 НЕПРАВИЛНОСТИ У ИПА КОНТЕКСТУ
2020-02-0611 ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
2020-02-0612 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА
2020-02-0613 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ИПА ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
2020-02-0614 РЕЗУЛТАТСКИ ОРИЈЕНТИСАНО ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I (ТАИБ) И НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА (НАП) У ОКВИРУ ИПА II (2014  - 2020)
2020-02-0615 ТВИНИНГ УГОВОРИ
2020-02-0616 УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ГОДИШЊИХ НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА
2020-02-0617 УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
2020-02-0618 УГОВОРИ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА (ПРАГ)
2020-02-0619 УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ (ПРАГ)
2020-02-0620 УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (ПРАГ)
2020-02-0621 ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ – А И ЦАРИНЕ У ДЕЉЕНОМ И ЦЕНТРАЛИЗОВАНОМ УПРАВЉАЊУ
2020-02-0622 ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ – А И ЦАРИНЕ У ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОМ/ИНДИРЕКТНОМ УПРАВЉАЊУ
2020-02-0623 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА И ДОКУМЕНТИМА
2020-02-0624 ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА
2020-02-0625 ТВИНИНГ УГОВОРИ
2020-02-0626 УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ГОДИШЊИХ НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА
2020-02-0627 УГОВОРИ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА (ПРАГ)
2020-02-0628 УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ (ПРАГ)
2020-02-0629 УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (ПРАГ)
2020-02-0701 УВОД У ЕУ
2020-02-0702 ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ (ССП)
2020-02-0703 ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
2020-02-0704 ПОЛИТИКЕ ЕУ
2020-02-0705 КОХЕЗИОНА ПОЛИТИКА ЕУ - УВОД
2020-02-0706 КОХЕЗИОНА ПОЛИТИКА ЕУ - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
2020-02-0707 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ – ПРИПРЕМА И ЗАКЉУЧАВАЊЕ
2020-02-0708 ВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕГОВОРА
2020-02-0801 УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА
2020-02-0802 РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА – ПРИМЕНА У ПРАКСИ
2020-02-0803 КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
2020-02-0804 КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ
2020-02-0805 АНАЛИЗА ОПИСА ПОСЛОВА РАДНОГ МЕСТА И OДРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
2020-02-0806 ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
2020-02-0807 ПРОПИСИ И ПРОЦЕДУРЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
2020-02-0808 МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ОДАБИРА КАДРОВА
2020-02-0809 ОБУКА ЗА ПОСМАТРАЧЕ У ЦЕНТРИМА ЗА ПРОЦЕНУ КАНДИДАТА
2020-02-0810 УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
2020-02-0811 ПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА
2020-02-0812 ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
2020-02-0813 ВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
2020-02-0814 ПОРТАЛ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
2020-02-0815 ИНТЕРНО ТРЖИШТЕ РАДА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
2020-02-0902 ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА
2020-02-0903 ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
2020-02-0904 ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
2020-02-0905 ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ
2020-02-0907 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
2020-02-0910 ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
2020-02-0911 ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
2020-02-1002 МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
2020-02-1004 АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА
2020-02-1101 ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 
2020-02-1102 СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА И РЕГИСТРИ
2020-02-1103 ИЗРАДА, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА
2020-02-1104 ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
2020-02-1105 ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
2020-02-1201 ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2020-02-1202 ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА
2020-02-1203 РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
2020-02-1204 МОЋ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
2020-02-1205 ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
2020-02-1206 ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
2020-02-1207 МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА 
2020-02-1208 ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – ОСНОВНИ НИВО
2020-02-1209 ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – НАПРЕДНИ НИВО
2020-02-1210 ЈАВНИ НАСТУП
2020-02-1211 МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ – ОД А ДО Ш
2020-02-1301 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б1
2020-02-1302 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б2
2020-02-1303 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Ц1
2020-02-1304 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – НИВО Б1
2020-02-1305 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – НИВО Б2
2020-02-1306 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – НИВО Ц1
2020-02-1307 РУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б1
2020-02-1308 РУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б2
2020-02-1309 РУСКИ ЈЕЗИК – НИВО Ц1
2020-02-1310 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б1
2020-02-1311 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – НИВО Б2
2020-02-1312 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – НИВО Ц1
2020-02-1313 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – НИВО Ц1
2020-02-1322 УЗ НАЦИОНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА КА ЕФИКАСНИЈОЈ УПРАВИ И БОЉИМ ЈАВНИМ УСЛУГАМА 
2020-02-1401 ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
2020-02-1402 ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
2020-02-1403 КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА
2020-02-1404 ИТ СИГУРНОСТ
2020-02-1405 ОНЛАЈН КОЛАБОРАЦИЈА
2020-02-1406 ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
2020-02-1407 НАПРЕДНА ОБРАДА ТЕКСТА
2020-02-1408 НАПРЕДНЕ ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
2020-02-1409 НАПРЕДНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
2020-02-1410 НАПРЕДНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
2020-02-1411 КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?
2020-02-1412 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ ПРОГРАМА SPSS
2020-02-1413 ПОДАЦИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ - ОБРАДА, СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
2020-02-1414 ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
2020-02-1415 УСПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА
2020-02-1416 ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ИКТ СИСТЕМИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
2020-02-1417 ОТВАРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПОДАТАКА
2020-02-1418 ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
2020-02-1419 ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ВИДЉИВОСТ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
2020-02-1420 ОСНОВЕ SQL
2020-02-1421 ОСНОВЕ HTML
2020-02-1422 УЗ НАЦИОНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА КА ЕФИКАСНИЈОЈ УПРАВИ И БОЉИМ ЈАВНИМ УСЛУГАМА 
2020-02-1501 ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО
2020-02-1502 ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО
2020-02-1503 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ПРЕДАВАЧА
2020-02-1504 ОБУКА ПРЕДАВАЧА И МЕНТОРА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
2020-02-1505 OБУКА РЕАЛИЗАТОРА ЗА ИЗРАДУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
2020-02-1601 ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“
2020-02-1602 ПЛАНИРАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА И КАРИЈЕРЕ
2020-02-1603 ИНВЕСТИРАЊЕ У СВОЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ – МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
2020-02-1604 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
2020-02-1605 БУДИ ПРОМЕНА!
2020-02-1606 УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА
2020-02-1607 ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА
2020-02-1608 РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ
2020-02-1609 ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕНА
2020-02-1610 ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ
2020-02-1611 ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД
2020-02-1612 РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА (STORYTELLING)
2020-02-1701 МЕНТОРСТВО
2020-02-1702 КОУЧИНГ РАЗГОВОРИ
2020-03-0103 СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, ФИНАНСИЈЕ И ЕФИКАСНОСТ
2020-03-0104 ЛИДЕРСКА УЛОГА – ПРЕДВОЂЕЊЕ ДРУГИХ
2020-03-0105 УПРАВЉАЊЕ СОБОМ
2020-03-0106 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
2020-03-0107 ОСМИШЉАВАЊЕ (ДИЗАЈНИРАЊЕ) УСЛУГА
2020-03-0108 ЧЛАНСТВО У ЕУ
2020-03-0109 ТРАНСФОРМАЦИЈА НАЧИНА УПРАВЉАЊА
2020-03-0111 РЕШАВАЊЕ ЕТИЧКИХ ДИЛЕМА
2020-03-0112 ОБРАЋАЊЕ У ЈАВНОСТИ И ОБУКА ЗА МЕДИЈЕ
2020-03-0201 ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ
2020-03-0202 СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
2020-03-0203 МОДЕРАН КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА И РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
2020-03-0204 УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ
2020-03-0205 ЕУ СРБИЈА: АКТУЕЛНОСТИ - ОНЛАЈН ОБУКА
2020-03-0206 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
2020-03-0207 ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
2020-03-0208 ИЗГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
2020-03-0209 ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА
2020-03-0210 ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД
2020-03-0211 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
2020-03-0212 ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА
2020-03-0213 ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ
2020-03-0214 ЈАВНИ НАСТУП
2020-03-0215 МОЋ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ