Други програми обука НАЈУ

 

 

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЗА ЕТИКУ И ИНТЕГРИТЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2025. годину предвиђено је спровођење пилот пројекта који ће обухватити и припрему и спровођење програма обука за службенике за етику и интегритет у органима управе, а на основу препорука за систематизовање и интегрисање различитих послова у вези са спречавањем корупције и јачањем интегритета у органима јавне управе, условима и критеријумима за одређивање службеника за етику и интегритет и правилима њиховог поступања из претходне активности.

Имајући то у виду, кроз пројекат UNODC Подршка Министарству државне управе и локалне самоуправе и Агенцији за спречавање корупције у изради сета докумената и реализацији пилот пројекта увођења службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије и креирању и спровођењу пилот Програма обуке за службенике за етику и интегритет за 2024. годину, креиран је пилот Програм обуке за службенике за етику и интегритет за 2024. годину.

 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА РОМА

донет је на основу Закључка Владе Републике Србије бр. 151-8061/2020 од 15.10.2020. године којим се задужује Национална академија за јавну управу да програмира и спроведе пакет мултидисциплинарних обука за припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем који нису запослени у јавној управи. Главни партнери Националне академије за јавну управу у процесу развоја овог програма, Грађански покрет Опре Рома Србија (ОРС) и Канцеларија за ромске иницијативе Фондације за отворено друштво (РИО), су након многобројних разговора са припадницима ромске заједнице издвојили два главна приоритета као циљеве програма: 1) запошљавање Рома и 2) веће учешће Рома у јавно политичком животу Републике Србије.

 

 

 

МОДЕРНИЗОВАНИ ПРОГРАМСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ 2020 – 2025. ГОДИНЕ

Модернизовани програмски концепт Националне академије за јавну управу  2020-2025 садржи комбинацију трендова у обуци запослених и омогућава нашој јавној управи да азвија своје људске ресурсе на начин на који то раде сродне институције у најразвијенијим земљама света.  Применом овог савременог програмског концепта пружа се допринос коренитим и видљивим променама у раду јавне управе, пре свега на плану подизања квалитета услуге грађанима и привреди и на повећању продуктивности и посвећености запослених. Фокус Модернизованог програмског концепта је у првом реду дигитализација свих програма обуке које је Академија до данас развила а у другом имплементација нове едукативне методологије која је усмерена на побољшање ефеката примене нових знања у пракси.  

 

 

 

СТРАТЕШКО ЛИДЕРСТВО ЗА КВАЛИТЕТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

У циљу изградње бољег разумевања и јачања вештина међу групом виших службеника у вези са стратешким лидерством за квалитет у јавном сектору, стручни тим ангажован од стране пројекта „Обука за државну службу 21. века“ који спроводи УНДП током 2023. године је развио програм који се састоји из два дела: модул основних и изборних обука и радионица и модул менторства. Модули обуке се базирају на савременим трендовима и изазовима у развоју јавног сектора, стандардизованом приступу менаџмента јавног сектора и искуству развијених земаља. Појединачни програми обука су у потпуности усмерени на идентификоване потребе виших службеника које се односе на стратешко лидерство за квалитет у јавном сектору, примену одговарајућих међународних стандарда, учинак и одговорност, менаџмент и надзор у јавном сектору, праћење и мерење у јавном сектору, стратегије, иновативне принципе, стратегије и приступе за обезбеђивање усклађености и побољшање перформанси, регулаторно управљање, сарадња, дигитализација, аналитичке вештине. Предвиђен Програм обезбеђује суштинско знање о стратешком лидерству за квалитет у јавном сектору и отвара нове могућности за професионални развој виших службеника.

 

 

 

ПРОГРАМ ЗА СТУДЕНТЕ НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПИЛОТ ПРОГРАМ

Креираним Програмом за студенте на стручној пракси у државним и другим органима за 2024. годину, који има карактер пилот програма, постиже се реализација активности предвиђених Акционим планом Стратегије реформе јавне управе 2021-2024. године на начин да Програм омогућава са једне стране, упознавање студената са конкурсним поступком у органима државне управе и овладавање вештинама боље запошљивости чиме се постиже њихова већа конкурентност у изборном поступку, а са друге стране Програм нуди могућност стицања знања о систему државне управе и овладавање вештинама потребним за модерно пословно доба.

Акционим планом у оквиру Mере 2.1: Унапређење кадровског планирања и промовисање државне управе као пожељног послодавца НАЈУ је одређена као надлежна институција за реализацију активности - Припрема програма обуке у вези са конкурсним поступком у државној управи, за студенте који су на студентској пракси. Такође, Meра 2.3.8: Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу садржи активност  за коју је такође, надлежна НАЈУ - Развој и спровођење програма обуке за студенте мастер студија „Припремни час за јавну управу“.