„Подршка успостављању Националне академије за јавну управу“, 2018-2019.

О ПРОЈЕКТУ

Подршка успостављању Националне академије за јавну управу је пројекат који спроводи Академија у сарадњи са IBF International Consulting уз финансијску подршку Европске Уније. Дефинисање оперативног оквира за рад Академије, тј. припрема подзаконских аката неопходних за успостављање ефективног система стручног усавршавања у јавној управи и интерних процедура Академије су у фокусу овог пројекта.

 

Главни циљ пројекта:

Успостављање модерног система стручног усавршавања у јавној управи.

 

Специфични циљ:

Подршка успостављању Националне академије за јавну управу дефинисањем свеобухватног оквира за њен будући рад.

Овај десетомесечни пројекат (април 2018. године – јануар 2019. године) је креиран тако да пружи подршку Академији у спровођењу неопходних анализа и припреми следећих докумената:

  • Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, а на основу анализе правног оквира стручног усавршавања, функција Академије и компетенција неопходних за вршење тих функција;
  • Интерних процедура, директива и других интерних аката којима се регулишу питања од значаја за запослене, као и интерну комуникацију, финансијско управљање и информационе технологије);
  • Подзаконских аката који проистичу из Закона о Националној академији за јавну управу и других релеватних закона (нпр. закона којима се регулишу питања од значаја за професионално усавршавање државних службеника и запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе);
  • Стратешких докумената за за увођење и развој система финансијског управљања и контроле;
  • Документовање/мапирање пословних процеса у складу са принципима дигитализације;
  • Стратегије управљања ризицима;
  • Приоритетне области финансирања (укључујући структуру програмског буџета, дефинисање циљева програма и програмских активности и одговарајућих индикатора);
  • Програмски буџет за 2019. годину, укључујући средњорочни план буџета (2019-2021. година)