УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ОБУКА ЗА УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Београд, 10.5.2019 – У циљу успостављања уједначеног система стручног усавршавања у  државним органима, Национална академија за јавну управу је у периоду од 6. до 9. маја организовала обуку Управљање стручним усавршавањем у државним органима током које су службеници који обављају послове управљања људским ресурсима имали прилике да се упознају са новим прописима којима се регулише област стручног усавршавања у јавној управи као што су: Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, Правилник о Централној евиденцији програма стручног усавршавања и Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања у јавној управи.

Такође, полазницима је представљен последњи усвојен акт који је израдила Национална академија – Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе.

Разумевањем нормативног оквира који уређује систем стручног усавршавања, методологије за утврђивање потреба за стручним усавршавањем као и критеријума и мерила у поступку вредновања програма стручног усавршавања у јавној управи службеници су стекли увид у потребне кораке у планирања утврђивања образовних потреба и вредновања програма стручног усавршавања. Разликовање обавезних елемената програма посебног стручног усавршавања као и препознавање карактеристика добро израђених програма стручног усавршавања, као једни од исхода програма обуке, утицаће на израду односно, унапређење квалитета посебних програма стручног усавршавања.

Овим, високо интерактивним програмом обуке (један од програма обуке у оквиру Општег програма обуке државних службеника у 2019. године), учесници су изразили велико задовољство а посебно практичним знањем које су стекли на обуци које ће им омогућити да унапреде праксу планирања, спровођење и евалуације стручног усавршавања запослених у органу.