УПРАВА ПО МЕРИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КАЊИЖА

Како унапређујете рад општине, шта су конкретне радње које предузимате како бисте поједноставили неку услугу коју пружате? Да ли имате неки пример да поделите са нама?

У раду Општинске управе општине Кањижа трудимо се да остваримо концепт да су нам грађани најважнији. Услуге које пружамо су све доступније и послове из надлежности органа управе обављамо транспарентно. У ову сврху уведена је е-управа којa пружа могућност грађанима да своје поднеске могу предати лако и брзо, без додатних прикупљања докумената. Пре једне деценије смо отворили услужни центар где грађани на једном месту могу да обаве своје послове. У току је анализа за увођење плаћања преко пос терминала. У раду општинске управе се трудимо да актуелне информације, информације од јавног значаја буду приступачне грађанима кроз интернет презентацију. У овом настојању поштујемо пре свега законске прописе, али такође се трудимо да објавимо све корисне службене информације, вести. Сматрам веома важним да управа буде блиска грађанима и по мери грађана, те је у току формирање кутка за децу – свим грађанима који са децом долазе у зграду управе, где ће деца моћи безбедно уз играчке, бојанке да проведу време. Што се тиче службене употребе језика националне мањине у општини Кањижа, велика већина образаца – захтева је доступна грађанима на оба језика која су у службеној употреби у општини, односно на српском и мађарском језику.

Шта то конкретно значи за грађане?

Захваљујући горе наведеном грађани Општине Кањижа нису приморани да иду од шалтера до шалтера, да троше више времена на обављање својих послова него што је неопходно и при том могу бити добро информисани. На овај начин зграда Општинске управе је за грађане место где сигурно могу обавити своје послове и где увек могу добити адекватне одговоре. Двојезична службена документа служе такође адекватном информисању грађана. Запослени у Општинској управи су укључени и обучени за рад у систему Е ЗУП и исти примењују у свакоднeвном раду, што знатно олакшава грађанима доставу документације уз захтев. Примена система је довела и до значајне уштеде времена потребног за поступање по захтевима. У већини поступака странке потписивањем сагласности за прикупљање потребне документације и употребе личних података завршавају читаву процедуру, преостаје им само да сачекају обраду захтева. Рад запослених по захтевима за издавање грађевинских дозвола, употребних дозвола и других докумената одвија се у поступку обједињене процедуре, електронски, што је такође од великог значаја за брже поступање по поднетим захтевима. Рад у централном регистру матичних књига, јединственог бирачког списка и МК држављана такође је допринео ефикасности рада Општинске управе. У току 2018. године Општинска управа је завршила све активности потребне за укључивање у систем еШалтер који омогућава да овлашћена лица у одељењима Опшинске управе имају приступ подацима из система е-Шалтер Републичког геодетског завода и на тај начин допринесу растерећењу грађана.

Како оцењујете значај обука које НАЈУ организује у општини Кањижа?

Искуства учесника прве обуке коју је НАЈУ организовала у општини Кањижа су позитивна и значајна за стручно усавршавање запослених у општинској управи, нарочито због чињенице да после полагања државног стручног испита осим повремено организованих семинара и обука разних субјеката запослени немају много прилика за стручно усавршавање. Због великог броја нових прописа и честих измена и допуна, повећања обима надлежности управе на локалном нивоу стручно усавршавање и адекватна обука запослених јесте прави начин и пут да управа буде сервис грађана у правом смислу те речи.

Која су Ваша очекивања од обука?

Очекивања од обука су да запослени у општинској управи после истих што ефикасније врше послове из изворне и поверене надлежности чему ће свакако допринети њихово стручно усавршавање у континуитету.

Председник општине Кањижа, Fejsztámer Róbert  (Роберт Фејстамер)