У току консултативни процес о подзаконским актима

Пројекат финансира Европска унија

Пројекат финансира Европска унија

У оквиру процеса припреме подзаконских аката којима се уређују питања од значаја за успостављање ефективног система обуке, одржан је други консултативни састанак са кључним заинтересованим странама.

У дискусији о решењима предложеним нацртом Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, припремљеној уз асистенцију пројекта „Подршка успостављању Националне академије за јавну управу Србије“ који финансира Европска унија, учествују представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, као и чланови Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овом уредбом уређују се програм селекције, обуке, акредитације и начина ангажовања предавача, ментора и коуча за програме стручног усавршавања у јавној управи, критеријуми и мерила којима се доказује испуњеност услова за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, односно потврђује статус акредитованог спроводиоца програма за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације или јавно признатог организатора активности образовања одраслих, износ накнада за њихов рад, као и облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора програма и евиденције спроводилаца програма.

У наредним данима ће почети консултације и о другим подзаконским и интерним актима којима се уређује вредновање програма стручног усавршавања, вођењу евиденције о програмима, издавању уверења о учешћу у програмима обука, и другим питањима од значаја за ефикасно функционисање система обуке у јавној управи.