O нама

Национална академија за јавну управу је централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих. Основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Сл. гласник РС“, бр 94/2017 од 19.10.2017. године) а са радом је почела јануара 2018. године. Надзор над радом Националне академије за јавну управу врши Министарство државне управе и локалне самоуправе

Академија спровођењем програма обуке, уз примену савремених облика и метода рада на стручном усавршавању унапређује компетенције запослених у јавној управи, неопходне за квалитетно обављање посла. Тиме се обезбеђује стално унапређење квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима и привредним субјектима.

Континуирано стручно усавршавање обезбеђује да је сваки запослени службеник јавне управе увек у стању да одговори на потребе грађана и правилно, ефикасно и економично спроведе прописе без дискриминације и на стандардизован начин. Професионализација и деполитизација управе су кључни принципи реформе, којима Академија даје значајан допринос развијајући и реализујући савремене програме обуке као и праћењем постигнутих резултата.

Национална академија за јавну управу својом делатношћу прати савремене тенденције у управљању људским ресурсима и даје одговор на изазове у процесима професионализације јавне управе. Верујући да само на систематичан и добро планиран начин можемо остварити циљеве, наше активности су претежно усмерене на:

  • утврђивање потреба за обуком, на основу које се прецизно идентификују приоритетне области и циљне групе службеника којима је усавршавање намењено,
  • планирање и програмирање општег стручног усавршавања којима се додатно операционализују садржајни, методолошки и финансијски аспекти планираних обука,
  • организацију и реализацију које имају за циљ свеобухватну и детаљну припрему и спровођење програма стручног усавршавања од стране акредитованих реализатора програма,
  • евалуацију , чијом анализом добијамо повратне информације о квалитету различитих аспеката реализованих обука и њиховом утицају на свакодневни рад државних службеника, и
  • извештавање , којим ефекти рада постају мерљиви а информације транспарентне и доступне јавности.

Академија сарађује са свим органима и организацијама јавне управе, преко именованих представника или организационих јединица надлежних за управљање људским ресурсима, као и са широким кругом представника стручне и академске јавности, невладиним организацијама и професионалним удружењима. На тај начин обезбеђујемо заснованост наших активности на реално утврђеним потребама службеника и грађана који су корисници јавних услуга као и на достигнућима савремене праксе професионалног усавршавања и управљања људским ресурсима.

Органограм

Сектори

 

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Националној академији за јавну управу образују се следеће основне унутрашње јединице:

  • Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом;
  • Сектор за спровођење програма обуке;
  • Сектор за међународну сарадњу и пројекте;
  • Сектор за финансијске, опште и информатичке послове.

 

Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом

 

У Сектору за припрему програма обуке и управљање квалитетом обављају се послови који се односе на: припрему Предлога Општег програма обуке, Предлога Програма обуке руководилаца и Предлога Програма стручног оспособљавања у органима државне управе; пружање стручне помоћи у припреми посебних програма обука као и других програма стручног усавршавања који се повере Академији; пружање административно-техничке подршке у раду Програмског савета и координацијом рада програмских комисија; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; развој методологије и стандардних инструмената за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у јавној управи; спровођење процене потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи; утврђивање стандарда за управљање квалитетом обука службеника у јавној управи; аналитичко-истраживачке активности; анализу извештаја о реализованим обукама и оствареним ефектима обука; координицију спровођења електронског учења и развој електронског учења и интерактивног наставног материјала и друге послове из области утврђивања потреба, припреме програма, развоја система стручног усавршавања и дигитализације стручног усавршавања.

 

Сектор за спровођење програма обуке

 

У Сектору за спровођење програма обуке обављају се послови који се односе на: припрему плана реализације програма обука и потребних ресурса; организацију и координацију процесa реализације обука у седишту Академије и ван седишта; спровођење процеса акредитације предавача, реализатора и спроводилаца програма; координацију сарадње са лицима у органима јавне управе задуженим за планирање и спровођење стручног усавршавања; старање о организационим и техничким условима за реализацију програма обука; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; припрему периодичних извештаја и унос података у базу података; верификацију обука; администрирање онлајн курсева; организовање и чување материјала, медијатеке, литературе и других докумената који настану у току реализације обука; давање предлога за унапређење процеса спровођења обука; учешће у припреми и спровођењу програма обуке предавача и реализатора обука; организацију коучинг разговора и менторских програма; утврђивање ефеката реализованих програма обука; израду периодичних извештаја о евалуацији програма стручног усавршавања и друге послове из области спровођења програма стручног усавршавања.

 

Сектор за међународну сарадњу и пројекте

 

У Сектору за међународну сарадњу и пројекте обављају се послови који се односе на: успостављање и одржавање сарадње са међународним партнерима и институцијама за образовање и усавршавање службеника у јавној управи; преговарање о платформи и припрему полазних основа за закључивање споразума о сарадњи са партнерима; сарадњу са научно-истраживачким организацијама, донаторима и организацијама цивилног друштва; припрему предлога пројеката и спровођење пројеката; праћење и извештавање о спровођењу пројеката и друге послове из области међународне сарадње и управљања пројектима.

 

Сектор за финансијске, опште и информатичке послове

 

У Сектору за финансијске, опште и информатичке послове обављају се послови који се односе на: припрему прописа из делокруга Академије; припрему мишљења о предлозима и нацртима аката која припремају други органи који су у вези са делокругом Академије; радне односе и припрему аката о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и намештеника у Академији; приступ информацијама од јавног значаја; безбедност и здравље на раду; финансијско-материјалне и рачуноводствене послове; припрему финансијског плана Академије; старање о успостављању и функционисању система финансијског управљања и контроле; израду Плана јавних набавки и његовог спровођења за потребе Академије; издавачку делатност; вођење централне евиденције програма стручног усавршавања; развој и унапређење информационог система за подршку стручном усавршавању запослених у јавној управи; старање о коришћењу рачунара и одржавања мреже и информационих система и евиденција које користи и води Академија; израду и ажурирање интернет презентације Академије и другe послове из области правних, финансијских, општих и информатичких послова.

Директор

 

 Дражен Маравић

Фото: CorD magazine

Дражен Маравић је рођен 1975 године у Суботици, где је завршио основну школу и Гимназију. Завршио је Правни факултет Универзитета у Новом Саду, тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. Завршио је Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије и положио дипломатско – конзуларни испит. Завршио је Специјалистичке студије на Факултету политичких наука у Београду на тему „Национална и глобална безбедност“. Завршио је више обука у оквиру стручног усавршавања и стекао сертификате из менаџмента, управљања променама, лидерства, управљања учинком, управљања на основу резултата. Завршио је обуке на више тема из области европских интеграција у организацији Академије за европско праву у Триру, Европског колеџа у Брижу и Канцеларије за европске интеграције Владе РС. Због академских резултата награђен са стипендијама Краљевине Норвешке и немачке Фондације Конрад Аденауер. Цертификовани је тренер за менаџмент Института за менаџмент (Chartered Management Institute UK) из Велике Британије за ниво 5 и 7. Због показаних резултата рада награђен 2005. са стипендијом Владе Велике Британије Chevening Fellowship за програм обуке из сузбијања међународног организованог криминала успешно окончаног маја 2006.

Дражен Маравић је каријерни државни службеник, са вишегодишњим искуством у Окружном суду у Суботици, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину АПВ, Министарству за економске односе са иностранством, Министарству унутрашњих послова и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Водио је у име Владе РС преговоре са ЕУ који су децембра 2009. године успешно окончани укидањем визног режима за наше грађане, као и претходним потписивањем споразума о визним олакшицама, реадмисији и о стратешкој сарадњи са ЕВРОПОЛ-ом. Иницирао и спровео више реформских пројеката у Министарству унутрашњих послова РС због чега га је Мисија ОЕБС у Србији прогласила за Личност године 2012, за допринос реформи МУП-а. Водио је десетине преговора о полицијској сарадњи који су успешно окончани потписивањем споразума са низом европских држава, укључујући и мултилатералну Конвенцију о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи. Руководио израдом и спровођењем прве Стратегије развоја МУП РС 2011-2016. Због показаних резултата рада ванредно награђен 2011. поводом обележавања 200 година рада МУП

Као државни секретар и помоћник министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе био је одговоран за спровођење реформе јавне управе, реформу система управљања људским ресурсима, формирање централне тренинг институције, рад координационих тела Владе Републике Србије за координацију у раду инспекцијским службама као и за усклађивање посебних управних поступака са Законом о општем управном поступку, увођење јединственог управног места, и друго.